Planutvalget
12.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Digitalt fjernmøte på Teams

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.02.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.02.2021
LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - PRESENTASJON PLU 12.2.2021
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
OPPFØLGING AV GJERDER PLANUTVALGET 12.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2021 REFERATSAKER PLANUTVALGET 12.02.2021 Vis (2) Vis
7/2021 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 12.02.2021 Vis
8/2021 LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2025 Vis (1) Vis
9/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV EGEN SNØSCOOTER FOR TRANSPORT TIL HYTTE Vis (6) Vis Vis (1)
10/2021 SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK - VÆRSKEI - BLESTEREN  (Unntatt offentlighet, offl §13)
11/2021 G/BNR 208/6 ØST-KLEVA - KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM FRADELING AV JORD Vis (4) Vis
12/2021 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - ENDRING AV PKT. 3 OG 16 I PL-SAK 77/20 Vis (4) Vis Vis (10)
13/2021 KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035 - OPPSTART OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vis (1) Vis
14/2021 MINDRE ENDRING DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - FLYTTING AV FLOMVEG Vis (7) Vis Vis (10)
15/2021 MINDRE ENDRING - KJOSLIA 3 - ENDRING AV FORMÅL - VEDTAK Vis (1) Vis
16/2021 GAUSDAL KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON Vis (2) Vis
17/2021 FORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP FEBRUAR 2021 Vis (1) Vis