Planen omfatter et areal på 3214 dekar, og dekker sentrumsområdet med bolig- og næringsområder inntil kommunesenteret. Planforslaget skal erstatte flesteparten av de gamle reguleringsplanene innen området.

Formålet med planen er å legge til rette for god utvikling av kommunesenteret på lang sikt, der det i planarbeidet er følgende innsatsområder:

 • Utvikling av et aktivt sentrum med tilrettelegging for handel, boplasser, aktivitet og trivsel
 • Sikkert og miljøvennlig transportsystem, universell utforming
 • Arealer for bolig- og næringsvirksomhet
 • Areal som stimulerer til allsidig aktivitet og opphold langs elva
 • Vekt på miljø og sikkerhet

Plandokumenter

 1. Plankart
 2. Planbeskrivelse
 3. Konsekvensutredning
 4. Reguleringsbestemmelser
 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 6. Tematisk kartutsnitt støy
 7. Sammendrag høringsuttalelser med kommentarer
 8. Utredning om Kanadavegen i tre alternativer.
 9. Særutskrift fra behandling i planutvalget 08.06.2018 sak 50/18

Andre dokumenter:

Det er gjort vesentlige endringer i planen etter 1. gangs ettersyn. De viktigste endringene framgår i planbeskrivelsen på s. 14.

Høring og offentlig ettersyn

Planen legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. september på kommunens Servicetorg og her på nettsidene.

Kommunen arrangerer åpen plandag onsdag 27. juni kl. 15-18 på kommunens Servicetorg. Du kan møte fram når det passer for deg i denne perioda, og stille dine spørsmål direkte til saksbehandler.

Uttalelser til planforslaget sendes til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til:

Jon Sylte tlf. 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no