Illustrasjon_reguleringsplan

 

Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Planbeskrivelse
  3. Tematisk kartutsnitt støy
  4. Reguleringsbestemmelser
  5. Konsekvensutredning
  6. ROS-analyse
  7. Særutskrift fra kommunestyrets behandling
  8. Brev om vedtak

I henhold til pbl § 12-12 varsles grunneiere og andre direkte, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen den 15.12.2018. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 3 uker fra kunngjøring, og er satt til 13.01.2019.

Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning. Klagen sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no.