Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsstønad

Generelt om tjenesten

Tema

- Familie og helse
- Helse
- Omsorg, trygd og sosialtjenester

Beskrivelse

Omsorgslønn er en økonomisk kompensasjon til den som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Omsorgsstønad skal erstatte nødvendige omsorgsoppgaver eller annen praktisk bistand i hjemmet som en ellers ville fått innvilget tjenester til. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.
Det er kommunen som avgjør om det skal innvilges omsorgslønn og hvor høy lønnen skal være. Ordningen tar ikke sikte på å gi lønn for hver arbeidet time.

 

Kriterier/vilkår

•    Den totale mengden omsorgsarbeid per måned.
•    Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
•    Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
•    Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og/eller mangel på fritid.
•    Om omsorgsarbeidet skjer i eget hjem
•    Om omsorg fra arbeidsgiver er til det beste for brukeren sett opp mot andre tjenestetilbud
•    Gausdal kommune krever at søkere til omsorgslønn fremmer søknad om hjelpestønad før søknad om omsorgslønn behandles.

Søknaden vil bli vurdert fra mottatt dato og har ikke en tilbakevirkende kraft. 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Retningslinjer

Omsorgslønn (rundskriv)

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Skjema

Søknadskjema hjelpestønad

Helse og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Tildelingskontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Saksbehandling

Saksbehandling

Tildelingskontoret behandler søknader fortløpende. Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken, og om nødvendig ta et hjemmebesøk. Etter at saken er utredet og informasjonen innhentet fattes vedtaket.
Kommunen behandler saken fortløpende. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal samtidig opplyses om når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:61 22 44 00/414 69 233
Epost:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no
Postadresse:2651 Østre Gausdal
Besøksadresse:Vestringsvegen 8

Andre opplysninger

 

 

 

Oppdatert:2023-08-18 11:22
Gyldig til2023-03-21