Oppdraget som er gitt til rådmannen gjennom Strategiplanen for 2017 - 2020, er: 
«Med de foreslåtte rammer i årene framover må det foretas radikale endringer og tilpasninger. Dagens strukturer, kvalitet og omfang på tjenester blir utfordret. Mer konkret vil utfordringene i planperioden blant annet være å: 
  • Øke innsatsen på hjemmebaserte tjenester, og redusere antall institusjonsplasser. 
  • Herunder vil det også være både naturlig og nødvendig å gjennomføre organisatoriske endringer
  • Innføre og videreutvikle satsingen på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
  •  Heve terskelen for tildeling av tjenester. 
  •  Øke kompetanse i tjenesten – økt sykepleierdekning / andre fagressurser for kunne håndtere nye og mer komplekse pasienter.»

Rådmannen nedsatte en prosjektgruppe med hovedtillitsvalgte og ledere fra omsorgssektoren som har arbeidet med omstillingen gjennom ettervinteren. Prosjektgruppa fikk følgende mandat: 

  •  Hvordan organiserer og gjennomfører vi omsorgstjenestene slik at de pasientene som har mulighet for det og som ønsker det, får behandling, rehabilitering og pleie i eget hjem? 
Det har vært bred involvering av alle medarbeiderne i sektoren. Både tillitsvalgte og ledere har sørget for møter og prosesser i avdelingene. Før påske var det frist til å sende inn forslag til prosjektgruppa. Det kom innspill både fra grupper og enkeltpersoner. Anbefalingen fra prosjektgruppa til rådmannen ble levert den 25. april. I bakgrunnen for anbefalingen er det lagt til grunn både nasjonale og internasjonale trender, erfaring fra egen og andre kommuner og ikke minst innspillene som medarbeiderne har gitt. 
 
Den 3. mai sendte rådmannen ut sin beslutning til alle ansatte i omsorgstjenesten. Beslutningen gikk i korte trekk ut på følgende: 
  • Omsorgstjenestene samles i en enhet med en enhetsleder. 
  • Hjemmetjenesten skilles ut fra sykehjemstjenesten og slås sammen til en seksjon med egen seksjonsleder. 
  • Forsettunet og Follebutunet får hver sin seksjonsleder. 

Både gjennom statlige føringer og gjennom omstillingsprosessen i egen tjeneste, er det vektlagt at helse- og mestringsperspektivet må komme sterkere fram i sykepleietjenesten. Flere foreslo derfor å bruke disse ordene i navnet på tjenesten. Og det nye navnet på tjenesten ble derfor: 

  • Helse og mestring.