NY FORSKRIFT:

Forskrift om opphevelse av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Gausdal kommune, Oppland.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 16. desember 2020 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.


§ 1. Forskrift 17. oktober 1997 nr. 1135 om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Gausdal kommune, Oppland oppheves.

§ 2. Denne forskriften trer i kraft straks

Les hele forskriften her.