Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegg for næringsvirksomhet iht. kommuneplanens arealdel, blant annet for at eksisterende virksomhet kan ta imot og behandle lett forurensede masser, som for eksempel snø, grøfte rensk, strøgrus og gjenvinning av masser. I kommuneplanens arealdel er det forutsatt at område får adkomst fra fv. 2524 (Auggedalsvegen).

Planområdet ligger i Forset og innenfor gjeldende reguleringsplan for Grånligruva.
 

 8C 42HFfyt 5Tc 4AAAAAElFTkSuQmCC

Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Evt. spørsmål kan rettes til Lars Kristian Hatterud tlf. 976 91 755 eller e-post: lkh@gausdal.kommune.no

Kommentarer eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 25 november 2022 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no