Illustrasjon VA 2.jpg

Torbjørn Furuhaugen, Enhetsleder teknisk enhet i Gausdal kommune, orienterte kommunestyre om status på hovedplan vann og avløp 29. april. Høringsfristen var 26. mars, og nå har det kommet høringsinnspill til planen.

 

Tilbakemeldinger

«Andre myndigheter gir positive tilbakemeldinger på planen virker å være grundig utarbeidet, men har bemerket følgende», opplyser Furuhaugen. Disse punktene er:
 
Viktig med beskyttelse av både små og store vannkilder
Kommunen må ha fokus på tilknytning av eksisterende bebyggelse når nye ledninger legges
Viktig med fokus på sammenheng mellom forskjellige planer
Positivt at kommunen har fokus på vassdrag og vannmiljø
Viktig med oppfølging av spredte private avløpsanlegg
Er det lagt opp til rask nok sanering/fornying av ledningsnettet?
Viktig å arbeide med planer for overvann og reduksjon av fremmedvann i avløpsnettet
Har Lillehammer stor nok kapasitet på ledningsnett, tekniske installasjoner og renseanlegg?
Lillehammer kommune er positive til tettere samarbeid innen VA – tjenester og overvann
 
Kapasitet
Skei vannverk har i dag kapasitet til å produsere ca. 1500 m3 pr. døgn i normale år. I det vi kaller tørre år er kapasiteten mindre. I 2011 var det en spesiell vinter med lite snø samtidig som det var kaldt, noe som medførte at mye av vannet kjøvet bort. Det er også vinterstid det er mest folk på Skei, og vannforbruket er størst. Forbruket i påska 2021 var på ca. 1300 m3 pr. døgn. Vi har til nå ikke hatt spesielle kapasitetsproblemer på sommerstid.
 
Med nytt ledningsnett til Skei legges det til rette for å kunne pumpe opp ca. 1500 m3 pr. døgn. Vi har ikke disse mengdene tilgjengelige i bygda pr. i dag, bare ca. 300 m3. Men etter utbygging ved Forset vannverk vil det i normale år være kapasitet til å forsyne dagens hytter, samt planreserven som ligger inne i eksisterende planer. 
 
Løsningen er sårbar
Skulle vi få et uhell ved Forset eller Skei vannverk som medfører produksjonsstans over lengre tid, vil det være kritisk for vannforsyningen både i bygda og på Skei. Derfor er det viktig å øke kapasiteten i Forset, og få på plass en ny vannkilde til Skei vannverk slik at de to vannverkene kan være reserve for hverandre. Et eksempel på sårbarheten er vinteren 2011 da det var streng kulde og lite snø noe som medførte at mye av vannet til Skei vannverk kjøvet bort, og det var bare så vidt det var nok vannforsyning i vinterferie og påske.
 
Når det gjelder mulighet for å få vannforsyning fra Lillehammer sier Lillehammer kommune at de ikke kan garantere for leveranse av drikkevann til Gausdal før de er ferdig utredet i forhold til fremtidige drikkevannskilder.
 
Utredning av ny vannkilde

Utredning av ny mulig vannkilde på Skei pågår i et eget prosjekt ved siden av hovedplan VA, og denne utredningen skal etter planen behandles politisk mot slutten av 2021. I hovedplanen er det pekt på noen alternativer som er vurdert: 
 
Rausjøen: Mye humus og høyt fargetall, forurensningsfare på grunn av vei som krysser vannet, er konsesjonsbelagt for kraftproduksjon der kraftselskapet har rettigheter
Torsdalsvatnet: For lite
Sjøsetervatnet: Utredes videre
Nisjuvatnet: Utredes videre
Grunnvannsbrønner på Skei: Brønner i fjell gir for lite vann og det er ikke funnet egnete løsmasseområder som gir nok
Vannkilde ved Svingvoll: Usikkerhet med tanke på kapasitet, kostbar løsning
Pumping fra bygda/Lillehammer: Har pr. i dag ikke nok vann i bygda til å forsyne Skei, men vil kunne få det etter utbygging i Forset. Lillehammer kan pr. i dag ikke garantere for levering av vann. Kostbart å pumpe store mengder mot Skei, men utredes videre
 
Konsekvenser for natur, miljø osv. vil bli vurdert i utredningen, og skal bidra til å danne et godt beslutningsgrunnlag når kommunestyret skal fatte sine beslutninger.
 
Avløpsystem
Når det gjelder avløpssystemet har det relativt god kapasitet, men unntak av noen kortere strekninger ved Segalstad Bru – Follebu området. Lillehammer kommune har i sin høringsuttalelse til planen pekt på at stor utbygging av fritidsboliger fører til økt vannforbruk som igjen fører til større avløpsmengder. Dette må ses i sammenheng med kapasitet på ledningsnett, pumpestasjoner og Lillehammer renseanlegg. Fokus på å redusere innlekking av fremmedvann blir i denne sammenheng viktig fremover.
 
Viktig å få vedtatt ny hovedplan
For å kunne budsjettere, planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak innen VA – tjenestene i Gausdal er det viktig å få vedtatt ny hovedplan VA. Vedtak av planen binder ikke noe i forhold til utredning av ny vannkilde på Skei, og legger heller ingen føringer for arbeidet med kommunedelplan for Skei. Men vannkildeutredningen vil bli en viktig premiss inn i arbeidet med kommunedelplanen. Knapphet på vann vil begrense eller stoppe nye utbyggingsområder og/eller fortetting av eksisterende hytteområder. Kommunestyret har hånda på rattet gjennom videre arbeid med delplan Skei, utredning av ny vannkilde og fremtidige budsjetter.
 
Illustrasjon VA 3.jpg