Pårørendes rett til veiledning og informasjon

Helsepersonell kan for eksempel gi deg generell informasjon om: 

 • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
 • Rutiner, ansatte og tilbud 
 • Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
 • Lovverk, saksbehandling og rettigheter 
 • Tilbud til pårørende, barn og voksne
 • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner

Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til deg som er pårørende. Helsepersonell bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan helsepersonellet, uten å bryte taushetsplikten, snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose. 

Veiledning og opplæring

Når du som pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, har du rett til nødvendig veiledning og opplæring fra kommunen. Når kommunen din vurderer hva som er særlig tyngende omsorgsarbeid, skal kommunen legge vekt på:

 • omfanget (timer per måned)
 • den fysiske og psykiske belastningen av arbeidet
 • om arbeidet skjer regelmessig eller periodevis
 • varigheten av omsorgsarbeidet
 • om du har omsorgsplikt
 • om du har inntektstap

Veiledningen og opplæringen skal gjøre deg som pårørende i stand til å ivareta omsorgsmottakeren på en god måte og hjelpe deg til å ivareta din egen helse- og livssituasjon.

Det kan være snakk om at du får opplæring og veiledning knyttet til omsorgsmottakerens sykdom eller funksjonsnedsettelse, for eksempel opplæring i regulering av diabetes eller i hva en demensdiagnose innebærer. Det kan også være opplæring i hvordan du bør utføre bestemte arbeidsoppgaver, for eksempel tunge løft, eller i stresshåndtering. 

Kommunen skal fatte vedtak når du som pårørende har behov for opplæring og veiledning som strekker seg over 14 dager.