Gausdal kommune har et spesielt fokus på internkontroll, der skolebasert vurdering er viktig og nødvendig for å sikre at skolen overholder lovmessige krav og at ressursene som benyttes gir størst mulig læringsutbytte.

Pedagogisk rådgiver vil følge opp dette på vegne av skoleeier. Pedagogisk rådgiver vil samarbeide tett med skolene og skoleeier, og inngår i rådmannens strategigruppe.

Det er enighet blant skoleledere og skoleeier om at en slik stilling vil være essensiell i videre utvikling av planområde grunnskole.

Oppgaver som vil bli tillagt stillingen

 • Sikre god samordning mellom skolene i Gausdal kommune gjennom å
  • koordinere felles utviklingsarbeid
  • utarbeide overordnede dokumenter for Gausdalsskolen i samarbeid med skoleeier og rektorene, herunder tilstandsrapport for skolene og årsmelding
  • utarbeide og vedlikeholde felles skjemaer, retningslinjer, rutiner og prosedyrer for Gausdalsskolen
  • følge opp felles avtaler
 • Støtte til rådmannsteamet og rektorene
 • Administrativ og politisk saksbehandling
 • Skoleeieroppgaver, herunder oppfølging og utvikling av systemer for kvalitetsarbeid og internkontroll
 • Administrasjon knyttet til voksenopplæring, der selve tjenesten kjøpes fra Lillehammer kommune
 • System- og utviklingsansvar knyttet til IKT for Extens, 1310.no, skoleportal, Hypernet o.l., samt opplæring og veiledning i bruk av disse.
 • Oppgaver ut over dette kan tillegges stillingen


Stillingen finansieres innenfor eksisterende rammer, og på følgende måte:

 • Oppgaver knyttet til administrering av voksenopplæringen overføres til den nyopprettede stillingen. Eksisterende budsjettmidler knyttet til området følger oppgavene.
 • Oppgaver knyttet til administrering og utvikling av felles IKT-systemer for Gausdalsskolen overføres til den nyopprettede stillingen. Eksisterende budsjettmidler knyttet til området følger oppgavene
 • Resterende finansieres som et «spleiselag» mellom skolene og årlige utviklingsmidler for skole, forholdsmessig fordelt ut fra budsjett.

 

Foto: 17.mai ved Engjom