Hvordan kan PP-tjenesten hjelpe meg?

PP-tjenesten har flere ulike oppgaver:

 • Utredning

  Gjennom samtale/intervjuer, observasjon og testing får PPT et mest mulig fullstendig bilde av hvilke forutsetninger og behov den enkelte har. Kartleggingen kan foregår på skolen eller i lokalene til PPT.

 • Sakkyndig vurdering

  PPT gjør en vurdering som er basert på kartleggingen som er gjort av barnehage, skole, helsesøster og/eller PPT. Ut fra dette vil det bli tilrettelagt med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning.

 • Oppfølging

  PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre og lærere i skolen. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.
  PPT gir også råd i forhold til spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i enkelte fag, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.

Lære-/fagvansker og spesifikke problemer

PP-tjenesten kan hjelpe deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere. Vi kan også hjelpe ved større og sammensatte problemer. For eksempel hvis du har:

 • Matematikkvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Andre lærevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Vansker med oppmerksomhet
 • Språkvansker

Du kan også få hjelp og oppfølging hvis du eller barnet ditt har utviklingsforstyrrelse(asperger og autisme), psykisk utviklingshemming, emosjonelle-, sosiale- eller atferdsvansker.

Læringsmiljø

Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Det betyr at PP-tjenesten skal hjelpe skolen eller barnehagen med å lage et godt miljø der alle lærer så mye de kan. Målet er at ingen skal bli mobbet, ingen skal være ensom eller mistrives på grunn av miljøet i skolen/barnehagen.

Psykiske vansker

PP-tjenesten kan hjelpe deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet. Eksempler på dette kan være:

 • Mye å tenke på
 • Depresjon
 • Angst
 • Rus
 • Alvorlig sykdom i familien
 • Aggresjon/vold
 • Skolevegring
 • Lav selvfølelse
 • Spille/nettavhengighet
 • Søvnvansker
 • Identitet