Rådmannen sitt forslag til Strategiplan for perioden 2017-2020 er nå lagt fram. Strategiplanen inneholder kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for perioden 2017-2020 samt budsjettet for 2017. Det vil kunne bli foretatt mindre korrigeringer i dokumentet fram til dokumentet sendes ut sammen med øvrige sakspapirer til formannskapets møte 22. november. 

Det framgår av strategiplanen at kommunen har store økonomiske utfordringer, og det er benyttet betydelige midler av fond for å få saldert budsjett og økonomiplan. Disposisjonsfondene er etter dette tilnærmet tømt. 

Gausdal kommune vil som følge av dette være i en omfattende omstilling- og omstruktureringsprosess i årene fremover. For å kunne lykkes er kommunen avhengig av vilje og evne til både å planlegge økonomisk for årene fremover, og til å gjennomføre nødvendige tiltak. 

Gausdal kommune skal levere tjenester med riktig kvalitet og mottakerne skal oppleve at de får god service. Vi må vri fokus og satse på utvikling og innovasjon for å møte innbyggernes behov (mål) på nye måter. Målet er at kommunen igjen skal få en bærekraftig økonomi – med handlingsrom - som gjør at velferdstjenestene sikres for fremtiden. For å få det til fremmes det forslag som helt sikkert vil vekke debatt. En slik debatt ønsker rådmannen velkommen.

 

Videre prosess:

Rådmannen legger frem sitt forslag 08.november
Politisk prosess:  
Budsjettkonferanse for kommunestyret 08.november
Arbeid i partigruppene.
Administrasjonen er tilgjengelig for deltakelse i gruppemøter m.v.
Hele perioden.
Formannskapet - budsjettarbeid 10.november
Formannskapets budsjettbehandling og innstilling  22. november
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn – minst 2 uker Fra 23. november
Arbeidsmiljøutvalget 06. desember
Kommunestyrets behandling 15. desember

 

Forslag til Strategiplan 2017 - 2020