Regnskapet ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (opp mot det som var budsjettert) på 11,7 mill. kr. Det er to hovedårsaker til at regnskapet ble bedre enn budsjettert. Det ene forholdet gjelder merinntekt på ca. 9 mill. kr knyttet til en svært god skatteinngang i november og desember. I tillegg ble det foretatt en ekstraordinær utdeling av utbytte fra Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as rett før jul 2019, dette ga en merinntekt på snaue 2 mill. kr.

Selv om resultatet ble bedre enn budsjettert, går det fram av regnskapet at det er et negativt netto driftsresultat på 1,9 mill. kr.

Nærmere forklaringer og analyser vil komme i kommunens årsberetning og årsmelding. Disse dokumentene er forventet klare i løpet av mars.

Du finner regnskapet i digital versjon her.