Regnskapsmessig mindreforbruk er i tråd med ny kommunelov avsatt til kommunens disposisjonsfond og avlagt regnskap går dermed i balanse. Det regnskapsmessige mindreforbruket har sammenheng med flere forhold, men følgende trekkes fram: 

  • Mottatt ekstra utbytte med 12,8 mill. kr, i hovedsak  som følge av at Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as ble oppløst på slutten av året 2021
  • Merinntekt rammetilskudd og skatt med 16,4 mill. kr
  • Lavere utgifter til renter og avdrag enn budsjettert 7,1 mill. kr
  • Inntektsført forlik fra staten knyttet til en erstatningssak med 3,4 mill. kr
  • Lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp og tiltak innen barneverntjenesten med til sammen 4,7 mill. kr
  • Ikke bruk av ekstra avsetning reservepost til koronautgifter, 4,2 mill. kr

Nærmere forklaringer og analyser vil komme i kommunens årsberetning og årsmelding. Årsberetningen finner du her og årsmeldingen vil være klar i løpet av mars.

Her finner du lenke til årsregnskapet for 2021
 

Rannveig Mogren
Kommunedirektør