Saksdokumenter
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter  ligger nederst i denne artikkelen.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Eventuelle klager
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet,  og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 05.02.2018.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.