Eiendomsskatt og skatteberegning

Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har full disposisjon og styringsrett over, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Eiendomsskatten kreves inn sammen med de kommunale avgiftene og brukes til å finansiere de kommunale tjenestene.

Eiendommens verdi danner grunnlaget for skatteberegningen.

Taksten som settes skal gjenspeile en antatt omsetningsverdi på eiendommen. Eiendomsskattetaksten er en «grovkornet» takst som kun benyttes til beregning av eiendomsskatt. NB! Eiendomsskattetakst er ikke det samme som ligningstakst, og skattemyndighetene benytter ikke taksten for fastsetting av inntekts- og formuesskatt.

Hvert år vedtar kommunestyret skattesatsen (promillen) for kommende skatteår.

Skattesatsen ganget med takstgrunnlag = Utskrevet skatt.

 

Taksering

Eiendomsskattetaksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Kommunestyret har utnevnt en sakkyndig nemnd som fastsetter eiendomsskattetaksten.

Faktaopplysninger om adresser¸ bygningsareal og tomteareal hentes fra Norges offisielle register over fast eiendom, Matrikkelen.

Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold om eiendomsverdien og spesielle forhold som påvirker verdien.

 

 

Besiktigelse

Besiktigelse vil i hovedsak foregå fra midten av april og fram til november måned.

Besiktigelsen foretas av representanter for kommunen, de vil bære gule vester og ha identitetskort fra kommunen.

Normalt vil dette være en utvendig besiktigelse. Vi vurderer forhold på eller rundt eiendommen som kan ha innvirkning på taksten. Eventuell innmåling av bygningsareal vil også foretas utvendig.

Dersom det er konkrete forhold du ønsker skal vurderes i forbindelse med besiktigelsen, kan du sende oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir da en del av grunnlaget for takseringen. Vi ber om at eventuelle innspill sendes oss snarest mulig og senest innen 20. april.

Vi er ikke avhengig av at du er til stede under besiktigelsen.

Dersom du likevel ønsker å være tilstede under besiktigelsen, har du anledning til det. Du må da sende oss en skriftlig melding om dette senest 20. april. Husk å oppgi telefonnummer hvor du kan treffes på dagtid. Vi vil kontakte deg for å avtale nærmere tidspunkt.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til innholdet i dette informasjonsbrevet om takseringsprosessen eller ønsker å komme med innspill til besiktigelsen, kan du kontakte oss på følgende måter:

Gausdal kommune

Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Telefon: 61 22 44 00

E-post: postmottak@gausdal.kommune.no