Søke SFO- plass

Du kan søke SFO-plass via portalen VismaFlytSkole. Søknadsfrist er 1. mars. Du kan også søke plass hele året. Er det ledig plass der du søker, vil du få et tilbud.

Søkeportalen VismaFlytSkole finner du her

Søke redusert betaling SFO

Logg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten  https://skole.visma.com/gausdal

Når søknad er ferdig behandlet vil du få beskjed på epost. Både søknad og vedtak vil være tilgjengelig under arkfanen Dokumenter i Visma Flyt skole.

Dokumentasjon 

Skattemelding for sist år skal legges ved søknaden. Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din.

Redusert foreldrebetaling

Opplæringslova Kapittel 1B Skolefritidsordninga sier følgende:

§ 1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a)

foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

 

b)

det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

 

§ 1B-2. Søknadsbehandlinga til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling.

Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld.

Med hushald meiner ein i dette kapittelet ektefellar, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn. Dersom søkjar er sambuar utan felles barn, må søkjar opplyse kommunen om dette.

Med inntektene til hushaldet meiner ein i dette kapittelet hushaldet si samla brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.

Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det inntekta til hushaldet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal leggjast til grunn i vurderingane etter denne føresegna.

Dersom grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet ikkje kan utleverast av skattestyresmaktene, og kommunen av den grunn ikkje klarer å fatte vedtak før 1. august, skal kommunen be søkjar om å levere skattemeldinga for det siste året og eventuell skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikkje er førehandsutfylt.

Jeg har fått feil faktura - hvem kontakter jeg?

Du kontakter SFO-leder ved den SFO du har fått faktura fra.  

Kontaktinformasjon for den enkelte sfo

Fjerdum skole SFO:

Mobil SFO: 913 06 500

Mobil SFO-leder, Reidun Grete Kleiven: 959 24 747

Follebu skole SFO:

Mobil SFO: 977 31 192

Telefon SFO-leder, Venke Volden: 611 04 940

Forset skole SFO:

Mobil SFO: 901 43 580

Mobil SFO-leder, Marit Syversen: 901 86 456  

Ytterligere kontaktinformasjon for den enkelte SFO finner du dersom du går inn på SFO ved den skolen ønsker kontakt med.