Konsulentfirmaet Structor Lillehammer har vært engasjert til å lage tiltaksplan. Ved gjennomføring av tiltaka skal en sikre mot skader langs Finna ved en 200-års flom. Planen er laga i to alternativer:

  1. Bygge fordrøyningsmagasin på Follebukjølen, kombinert med mindre tiltak langs Finna fra Follebuhøgda og ned
  2. Sikring langs Finna uten fordrøyningsmagasin på Follebukjølen, mer omfattende tiltak gjennom bebyggelsen.

Alternativene legges ut på nettsida slik at alle kan gjøre seg kjent med det, og komme med sine synspunkter.

Alternativ 1 med fordrøyningsmagasin på kjølen betyr at det bygges ei demning på Kvernbekkmyra. Normalt renner Finna tvers gjennom, men ved en stor flom samles vatnet i et magasin ovafor demninga. Avrenninga nedover dalsida forsinkes og flommen i Finna reduseres. Dette kombineres med noen tiltak langs Finna på de mest utsatte strekningene.

Ved alternativ 2 vil det ikke bli gjort noe på Follebukjølen, men elva sikres fra Follebuhøgda og så langt nedover som det er utsatt bebyggelse. Ovafor Øverbygdsvegen bygges det flomvoller som skal hindre elva i å flyte utover og ta nytt leie. Nedafor Øverbygdsvegen er hovedtiltaket å senke elva med 50-80 cm. Det betyr at det må graves ut mye masse, og elvebotnen og -sidene må plastres med stein. Stort sett alle stikkrennene er for små og må skiftes.

Begge alternativene er omfattende og kostbare tiltak. Kostnadsestimatet i forprosjektet er ca. 28 millioner kroner inkl. mva. for begge alternativene. Det søkes om tilskudd fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til gjennomføring av tiltak.

Planen var å ha et åpent informasjonsmøte om dette i mars, men det er uaktuelt på grunn av korona-situasjonen. Spørsmål, innspill og merknader kan gis til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Kontaktpersoner: Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Jo-Morten Høistad tlf. 954 89 126 e-post: jo-morten.hoistad@gausdal.kommune.no

 

Her finner du plandokumentene:

 

Alternativ 1 Flomsikring Finna med fordrøyningsmagasin

Tiltaksplan                                 
Nedbørfelt Finna  
Oversvømt areal 200-års flom nåtilstand
Oversvømt areal 200-års flom med fordrøyningsmagasin Kvernbekkmyra
Oversvømt areal 200-års flom med fordrøyningsmagasin og planlagt flomsikring
Oversiktskart fordrøyningsmagasin ved forskjellige flomnivåer
Oversiktskart fordrøyningsmagasin med oppstuvingstid
Oversiktskart dam

Alternativ 2  Sikring langs Finna uten fordrøyningsmagasin på Follebukjølen

Tiltaksplan uten fordrøyning
Flomsone 200-års flom nåtilstand
Flomsone 200-års flom planlagt tilstand
Detaljplan øvre del
Detaljplan midtre del
Detaljplan nedre del