Du som elev har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som du sokner til.

Bytte av skolekrets

Du kan søke om skolebytte dersom det er særskilte og dokumenterte forhold som sier at det er til det beste for deg. Bruk dette søknadsskjemaet. (DOC) (PDF) Du kan lese mer om retningslinjer for skoleplass og skolebytte i Forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune, vedtatt av kommunestyret 23.3.2017. Les hele forskriften. 

Dersom du flytter til en annen skolekrets i løpet av skoletiden, er hovedregelen at du skal begynne på skolen i den skolekretsen du har folkeregistrert adresse. 

Dersom du ønsker å fortsette på den skolen du har hatt skoleplass ved før flytting, eller av andre grunner ønsker å gå ved en annen skole enn nærskolen, må det søkes skriftlig.

Ved bytte av skolekrets, må foresatte som hovedregel selv ta ansvar for å organisere skoleskyss mellom hjem og skole, samt å dekke skysskostnader. Dette gjelder også elever som har delt bopel ved delt omsorg.

Unntak er elever som blir tildelt plass i en annen skolekrets etter bestemmelser i forskriftens §§ 1-3 og 1-4. I slike tilfeller påhviler kostnaden kommunen.

 

 

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig og vil innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål eller ønsker informasjon kan du ta kontakt med rådgiver Oddny Rakstad.

Epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Telefon: 611 04 930