Rett til skoleskyss

Dersom du bor over en viss avstand fra skolen, eller du har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Du som elev i gausdalsskolen skal ha en aktiv skolevei. Det betyr blant annet at du må gå en rimelig distanse fram til en holdeplass.  Dine foreldre/foresatte har ansvar for at du forberedes og trenes på å klare din egen skolevei så sikkert som mulig. Det kan innebære at du må følges til skole eller holdeplass for den tid som er nødvendig, for at du skal klare å gå til skole/holdeplass på egen hånd.

 

Kriterier

Avstand

For å få innvilget søknad om skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for 1. trinnselever i grunnskolen
  • 4 km for 2.-10. trinnselever i grunnskolen

Avstanden måles fra dør til dør langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Har du spesielt farlig eller vanskelig skolevei gjelder retten til fri skoleskyss uavhengig av avstand.

Midlertidig skade eller sjukdom

Har du en midlertidig skade eller pga sykdom ikke kan komme til skolen på vanlig måte, kan du få midlertidig skoleskyss for en periode på under 3 måneder, på bakgrunn av legeattest. Det etablerte skyssopplegget skal så langt som mulig benyttes. Søknad sendes skolen din.

Delt bopel

Det gis skyss til begge bopeler når du bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene dine, og det er et fast og forutsigbart opplegg.

Delt bopel må dokumenteres ved:

Avtale undertegnet av begge foresatte.

Adresse iht. Folkeregisteret – gjelder både foreldre og barn.

Ved delt bopel der begge adressene er i her i kommunen, sendes søknaden til skolen.

Ved delt bopel der en bopel er utenfor Gausdal kommune, sendes søknaden til Gausdal kommune.

Private skoler

Elever ved private skoler bes kontakte skyssansvarlig Odd Rakstad
Epost: oddny.rakstad@gausdal.kommune.no

Telefon: 611 04 930 

 

Saksbehandling

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Opprettholder kommunen/fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med skyssansvarlig Oddny Rakstad på

Epost: oddny.rakstad@gausdal.kommune.no

Telefon: 611 04 930