Hva er SLT?

SLT er en modell som samordner kommunale tjenester, politi, NAV, rus- og psykisk helse og andre rundt forebygging og tiltak rettet mot ungdom.

SLT kan være tiltak for grupper og/eller det kan brukes i forebyggende hensikt for å hindre nyrekruttering til rusmisbruk, kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og overgrep.

Tiltakene som blir satt i gang skal støtte opp om, utvikles og forankres i ordinær virksomhet. I SLT–samarbeidet ønsker vi også å engasjere frivillige organisasjoner, privatpersoner, næringsliv, foreldre og ungdom. Samarbeidet kan også inkludere fylkeskommunen og nabokommunene.

SLT-modellen sin hovedmålgruppe er barn og unge, og særlig:

  • barn og unge som har vanskelige oppvekstforhold
  • barn og unge som ruser seg og/eller gjør lovbrudd
  • barn og unge som gjør, eller kan forventes å gjøre handlinger som er til skade for seg selv eller andre

Annerledesdagen

Annerledesdagen er en aktivitetsdag for 10.klasse i Gausdal. Hele trinnet blir invitert til kommunehuset for å bli litt bedre kjent med kommunen sin og noe av tjenestetilbudet. Denne dagen får lærerne tid til å gjøre noe annet, da ansatte fra blant annet politi, NAV, barneverntjeneste, helsestasjon, psykisk helse, kirka og kultur tar over ungdomsgruppa for dagen.

Vi har hvert år relevante temaer. Disse kan variere fra år til år. I 2018 var temaene seksuell helse, ungdom og rus, sosiale medier og selvbilde/selvtillit.
Tiltaket er støttet med midler fra LIONS Kvitsymra og sanitetsforeningen. Sanitetsforeningen har også stilt med arbeidskraft til å servere oss lunsj og vi har blitt sponset med yoghurt fra Q-meieriet. 

 

Alkoholforebyggende arbeid

SLT arrangerer egne foreldremøter der vi inviterer inn alle foreldre, både på ungdomsskolen og Gausdal videregående skole. Tema for foreldremøtene har stort sett vært ungdom og rus. Vi har mest fokus på alkohol og cannabis, da dette er de rusmidlene ungdom bruker oftest. Vi ønsker med dette å gi foreldrene litt faktainformasjon om konsekvenser av rusbruk og hvilke tegn og symptomer de kan se etter. Vi er også opptatt av å formidle hvor viktige foreldrene er for ungdommen sin, noe man ser i ungdataundersøkelsene (spørreundersøkelser for ungdom på ungdomsskole og vgs.). 

Prosjekt Utenforskap

"Utenforskap" er et samarbeid på tvers av SLT-kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Prosjektet har som mål å forebygge at ungdom blir satt utenfor samfunnet. Det kan være i form av skolefrafall, ensomhet, mobbing, arbeidsledighet, radikalisering eller annet. Fagfolk som jobber tett på ungdom møtes her på tvers av kommunegrensene og deler sin kunnskap med hverandre - til beste for ungdomsarbeidet reginoalt og lokalt.
I 2017/2018/2019 tester prosjektgruppa ut å ha ulike frokostseminarer som arena for samhandling mellom kommunene. Gausdal arrangerte i desember 2017 det andre frokostseminaret, med tema «sosiale medier". Foreleser var Hans Marius Tessem fra slettmeg.no. . Andre temaer som har vært på frokostseminarene har vært kroppsfokus, inkludering av unge flyktninger og grenseløs seksulaitet.  

Radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Radikalisering er en prosess som kan føre til voldelig ekstremisme. Med voldelig ekstremisme menes at personer og organisasjoner er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Den voldelige ekstremismen kan være relatert til både høyreekstremisme, venstreekstremisme, og religiøs ekstremisme.

Det er viktig å øke bevisstheten og kunnskapen vår om hvordan faren for radikalisering og voldelig ekstremisme kan reduseres. Vi ønsker å være i forkant, og å gripe inn tidlig med tiltak. Dette er like viktig i alt forebyggende arbeid.

Innlandet politidistrikt jobber sammen med kommunene om å forebygge radikalisering. Gausdal kommune har rutiner når det gjelder radikalisering og ekstremisme.

Den kommunale radikaliseringskontakten skal kontaktes ved bekymring for personer som ytrer ekstreme holdninger eller på annen måte skaper bekymring i forhold til hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Man vil da få veiledning og bistand til hvordan man skal håndtere en aktuell sak/problemstilling.

Hvis du får opplysninger eller mistanke om planlegging av voldelig ekstremisme skal politiet kontaktes. Også ved informasjon om utreise av fremmedkrigere.

 

Kontaktopplysninger:

Innlandet politidistrikt: 02800.

Kommunal radikaliseringskontakt:
Tine Andersen tlf. 96012521