Hvilke tiltak kan få tilskudd 

Tiltak som gis støtte må bidra til å oppfylle ordningens målsetting. Det blir primært gitt støtte til friluftslivsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Det kan unntaksvis gis midler til rene informasjonstiltak som kan bidra til å styrke måloppnåelsen for ordningen. Det kan også gis tilskudd til informasjonstiltak om rettigheter og plikter etter allemannsretten. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene det blir søkt om tilskudd til, for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall telt mv.  

Følgende tiltak blir prioritert: 

  • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige. 

  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. 

  • Tiltak som bidrar til økt deltakelse over tid 

  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier 

  • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne 

  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive 

  • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuelle målgrupper 

  • Tiltak som fører til økt deltakelse i friluftsliv blant personer med innvandrerbakgrunn herunder friluftslivstiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers. 

Les mer om tilskudsordningen her

Klikk her for søknad om tilskudd til friluftslivsaktivitet, søknadsfrist 1. februar

(lokale lag og foreninger)

Klikk her for søknad om tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområde, søknadsfrist 1. februar
(for kommuner og interkommunale friluftsråd)

Klikk her for søknad om sikring av friluftslivsormåder, søknadsfrist 15. januar
(for kommuner og interkommunale friluftsråd)