Foresatteportal

Barnehagesøknaden sender du gjennom foresatteportalen. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år.
Du vil få svar på barnehagesøknaden din medio mars. Når du mottar et tilbud om barnehageplass, må du takke ja eller nei ved å logge inn i foresatteportalen. Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når/hvis det er ledig plass der du har søkt. Dersom det er ledig plass i en av barnehagene du søker, kan det gis tilbud i løpet av kort tid. 

Foresatteportal

 

Søknadsfrist og søknad

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år. Barnehagesøknaden sender du gjennom  foresatteportalen.

Du kan også søke om plass hele året. Søknaden vurderes hvis det er ledig plass der du søker. Hvis det ikke er ledig plasser, vil du bli stående på venteliste. 

Når har du rett til barnehageplass?

Det er lovfestet rett til barnehageplass. Rettigheten gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av november dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket, 1. mars. Rettigheten er oppfylt når plass i kommunen er tildelt.

Det kan velges inntil 5 barnehager. Det er et mål å få oppfylt så høyt ønske som mulig.
Hvis det ikke er mulig å gi tilbud i de barnehagene dere har søkt, kan det gis tilbud om plass i en annen barnehage uten ytterligere varsel på forhånd.

Kommunen oppfyller ovennevnte barnehagerett på tre måter, jf. lov om barnehager:

1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
3. Barnet får tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a.
Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.

Det gjøres oppmerksom på at når du har fått tilbud om plass i barnehage, har kommunen oppfylt sin plikt iht. lovfestet rett til barnehageplass. Dersom du/dere takker nei til dette tilbudet, vil ikke kommunen ha en plikt til å gi nytt tilbud ved dette opptaket.

Barn kan ha fått tilbud om en plass i barnehage som de foresatte ikke har søkt, fordi det ikke kan gis tilbud i omsøkt(e) barnehage(r). Dette for å ivareta kommunens plikt til å innfri lovfestet rett til barnehageplass, jf. lov om barnehager § 12a.

Hovedopptaket skjer årlig etter søknadsfristen 1. mars, og det tildeles plasser som er ledige fra august. Nærmere avtale om oppstartsdato avtales med barnehagen. Det søkes om barnehageplass i private og kommunale barnehager i samme skjema. 

Å ha lovfestet rett til plass betyr at:


•    barn som fyller ett år innen utgangen av august har etter søknad rett på plass fra august.
•    barn som fyller ett år i september har etter søknad rett til plass fra september. 
•    barn som fyller ett år i oktober har etter søknad rett til plass fra oktober. 
•    barn som fyller ett år i november har etter søknad rett til plass fra november. 

Foreldrebetaling gjelder fra oppstartdato.

Endre plasstype eller bytte barnehage

Dersom du ønsker å bytte barnehage, må du legge inn en ny søknad i foresatteportalen  på den barnehagen du ønsker. Du må logge inn for å legge inn en ny søknad. Du må si opp nåværende plass når du har tatt imot en ny plass.

Søke om å endre plasstype i samme barnehage.  

 Dersom du ønsker å endre plasstype  i din barnehage, må du  sende inn en ny søknad via foresatteportalen.

Svar på søknad

Ved hovedopptaket vil  du få svar på barnehagesøknaden din medio mars. Når du mottar et tilbud om barnehageplass, må du takke ja eller nei ved å logge inn i  foresatteportalen.  Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når/hvis det er ledig plass der du har søkt. Dersom det er ledig plass i en av barnehagene du søker, kan det gis tilbud i løpet av kort tid. 

 

Løpende opptak

Barnehager som har ledige plasser i løpet av året fortar opptak fortløpende.

Ventelister, tildeling og avslag

Venteliste

Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen. Søknaden blir vurdert ved ledig kapasitet.

Tildeling av og avslag på søknad om barnehageplass

Tildeling av og avslag på søknad om barnehageplass foretas ved at det fattes vedtak etter lov om barnehager med forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage  og etter forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket skal være i samsvar med den enkelte barnehages opptakskriterier.Søknadene blir vurdert etter de opplysninger som gis i søknaden.Enkelte barnehager har flere søknader enn ledige plasser, noe som medfører at søkere gis andre tilbud enn første eller andre ønske. Nærmere begrunnelse er vanskelig å gi av hensyn til personvern og taushetsplikt.

Barn kan ha fått tilbud om en plass i barnehage som de foresatte ikke har søkt, fordi det ikke kan gis tilbud i omsøkt(e) barnehage(r). Dette for å ivareta kommunens plikt til å innfri lovfestet rett til barnehageplass, jmf. Lov om barnehager §12.

Klagemulighet

Klagerett på vedtak om opptak i barnehage følger av lov om barnehager med forskrift om sakbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6

" Ved hovedopptak kan søker klage etter avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven §13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen".

Klagefristen er 3 uker etter mottatt svarbrev på søknad. Klagen skal være skriftelig og farmsettes for kommunen. Her må det nevnes den avgjørelse som påklages, og den skal inneholde begrunnelse for klagen og den endring som ønskes.

 

Oppsigelse

Barnehageplassen beholdes fram til 31.07, det året barnet fyller 6 år. 

En barnehageplass skal sies opp elektronisk via foresatteportalen. I kommunale barnehager er det 1 måneds varsel og i  de private barnehagene er det 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Det vises ellers til den enkeltes barnehages vedtekter.  

Har du ytterligere spørsmål rundt oppsigelse,  ta kontakt med styrer/daglig leder i den  barnehagen du har plass.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om den enkelte barnehage, kontakt styrer/daglig leder.

Har du ytterligere spørsmål kontakt Gausdal kommune på epost eller enhetsleder for barnehage og skole Ingrid Bøe tlf: 971 86 602 eller rådgiver barnehage Laila Linn tlf. 478 77 901