Generelle vilkår

 • Alle arbeider skal avtales og utføres i samråd med Gausdal kommune, teknisk drift.
 • Kryssing/nærføring skal ikke anlegges nærmere kumgruppe enn 3,0 m og avstand til brannkum/hydrat skal være min 4,0 m. Ved avvik fra dette skal flytting utføres og bekostes av ansvarlig entrepenør. I uforutsette situasjoner som krever omgående tiltak vil flytting bli utført av Gausdal kommune, teknisk drift, men bekostes av søker.
 • Berørte arealer skal settes i opprinnelig stand.
 • Søker utfører og bekoster framtidig påvisning (kabler)

Kryssing

Skal normalt utføres ved boring/driving gjennom vegkroppen. I spesielle situasjoner kan graving likevel tillates under følgende vilkår:

 • Alle kryssinger legges i varerør
 • Ansvarlig entreprenør legger og bekoster et ekstra varerør som tettes i begge ender.
 • Tilbakefylling skal skje lagvis, komprimert og i samme rekkefølge som opprinnelig så langt dette er praktisk mulig.
 • Dekkereparasjon skal foretas med varmemasse fortløpende og da renskåret kanter
 • I anleggsperioden skal kryssing holdes midlertidig i orden med grus.

Nærføring

 • Så langt det er mulig skal vegkroppen ikke berøres av nærføringen.
 • Eventuelle skader og overbygningen skal repareres i samråd med teknisk drift. (Flere strekninger er forsterket med duk eller nett)
 • Grøftprofil skal settes i opprinnelig stand.

Overdekning

På grunn av svært variernde forhold, vegbredder, grøftedybder og lignende, skal all graving utføres i nært samråd med teknisk drift. Krav til overdekning vil derfor variere, men følgende minstekrav gjelder:

 • Ved kryssing skal overdekning være minst 1,0 m målt fra topp dekke, og minste overdekning i grøft skal være 0,5 m.
 • Ved nærføring skal minste overdekningvære 0,5 m.

Trafikkavvikling

Skilting, trafikkavikling og varsling av oppsittere skal utføres av søker.

Samarbeid

Arbeidet skal gjennomføres i løpende samarbeid med teknisk drift. Søker skal rette seg etter krav og pålegg gitt av teknisk drift.

Garanti

Teknisk drift skal etter avtale delta på eventuell sluttkontroll. Det skal gjennomføres ettårsbefaring og eventuelle feil og mangler skal utføres og bekostes av søker innen avtalt frist.

 

Dersom feil og mangler ikke blir utført som avtalt vil teknisk drift gjennomføre nødvendige tiltak for søker sin kostnad.

Søknad

Søknad om kryssing/nærføring av kommunale veger finner du her

Kontaktperson

Svein Olav Andersson  Tlf: 995 16 380

Marius Bartnes              Tlf: 454 04 921