Det er tid for å søke produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Vi ber om at dere er tidlig ute, slik at ev. problemer kan ordnes før søknadsfristen går ut. Ta gjerne en telefon eller kom innom landbrukskontoret om dere står fast. Erfaringsmessig er det stor pågang de siste dagene før søknadsfristen, så det er en fordel å være tidlig ute.

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk. Pålogging via Alt Inn skjer med Bank ID eller Min ID. Elektronisk søknadsskjema finner du her: https://www.slf.dep.no/no/kampanje/arkiv/sok-produksjons-og-avlosertilskudd-innen-20.januar

På søknad om produksjonstilskudd er det antall levende dyr den 1.1.16 og antall slakta dyr i 2015 (lam og gris) som skal føres opp nå. Det er siste gang lammeslakt skal omsøkes gjennom produksjonstilskudd, da det for senere år vil komme på slakterioppgjøret.

Det er kommet endringer i avløsertilskuddet da det nå er åpnet for at avløsertjenester kan kjøpes fra andre foretak. Ellers kan det fortsatt søkes som vanlig med bakgrunn i dokumenterte utgifter fra avløserlag eller egen utlønning.

Presisering av regler for avløsertilskudd:

  • Avløser må ha fylt 15 år

  • Kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket

  • Kan ikke være gift eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket

Det er viktig at alle er nøye med å føre opp rett beløp på utgifter til avløsning. Feil beløp eller feil grunnlag vil være feilopplysninger som kan føre til avkorting av tilskuddet. Det er endringer når det gjelder kontroll av avløsertilskuddet, og landbrukskontoret vil ha større fokus på kontroll av avløsertilskuddet.

Når det gjelder de som har avløsning gjennom avløserlag, så har vi fått tilsendt lister med lønnet beløp pr. medlem fra Lillehammer avløserlag og Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal. De som har benyttet disse avløserlagene kan i merknadsfeltet be oss fylle inn rett beløp, men da må det føres opp hvilket avløserlag som er benyttet.

Det er ingen endringer når det gjelder søknad om avløsertilskudd om foretaket lønner ansatte selv.

Det er åpnet for at det kan brukes andre foretak til avløsning. Det er kostnader til arbeid, eksklusiv MVA som er grunnlag for tilskudd. Det har vært noe uklarheter rundt hvordan dette med avløsning fra andre foretak skal være, og hva som er godkjent for tilskudd. Det er viktig at det går fram av faktura eller underbilag hva som er kostnader til arbeid, og skilt i fra materiellkostnader, maskinleie osv. Dersom dette ikke er på plass, vil ikke kostanden bli godkjent for tilskudd til avløsning. I forbindelse med at det er åpnet for avløsning fra andre foretak har Landbruksdirektoratet kommet med noen presiseringer. Disse limes inn under her:

Det er tre grunnkriterier som må være oppfylt for at et foretak skal være berettiget avløsertilskudd:

- Ferie og fritid: Foretaket må ha disponert dyr ved inngangen av avløseråret, eller slakta dyr (slaktegris, slaktekylling) foregående år. Avløsning ved sykdom og fødsel mv: Produksjonen må i perioden avløsningen fant sted ha vært av en slik størrelse at foretaket minst oppnår den laveste maksimale dagsatsen for tilskuddet i henhold til tabell 9.3. i jordbruksavtalen.

- Foretaket må ha hatt faktiske utgifter til avløsning.

- Avløsertjenesten må være knyttet til den typen produksjon som kan gi grunnlag for tilskuddet (for avløsning ved ferie og fritid er dette husdyrdriften, for avløsning ved sykdom og fødsel mv. kan den i tillegg være knyttet til helårs veksthusproduksjon, og i onnetida også til honningproduksjon og planteproduksjon på friland),

Disse kriteriene er generelle, og gjelder uavhengig av om avløsertjenesten er kjøpt fra avløserlag, fra et annet foretak, eller om avløseren er ansatt i jordbruksforetaket.

I denne forbindelse innbefatter begrepet avløsning de arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at jordbrukere selv utfører. Det skal legges et objektivt avløsningsbegrep til grunn. Det vil si at man skal ta utgangspunkt i hva bønder flest er i stand til å utføre, ikke hva den enkelte bonde er i stand til å utføre. I vurderingen av hvilke tjenester som går inn under avløsningsbegrepet, må man ta stilling til om dette er en arbeidsoppgave det er uvanlig at bønder utfører selv. Dersom det er uvanlig, vil ikke tjenesten gi grunnlag for utbetaling av tilskudd til avløsning.

Avløsning er ikke avgrenset til tradisjonell «fjøsavløsning», men kan også omfatte saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.

Det skal ikke gis tilskudd for utgifter til tjenester som for eksempel dyrlege, rørlegger, elektriker, regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, drektighetskontroll, husdyrkontroll eller bilmekaniker.

Oppramsingen av hvilke tjenester som kan og ikke kan gi grunnlag for utbetaling av tilskudd er ikke uttømmende, men skal benyttes som rettesnor ved vurderingen av om andre typer tjenester kan gi grunnlag for tilskudd eller ikke.

Begrepet avløsning omfatter bare selve tjenesten. Utgifter til leie av maskiner eller til andre varer som eventuelt blir benyttet under utførelsen av tjenesten gir ikke grunnlag for tilskudd.

 

Kontakt:

Saksbehandler Lillehammer Øystein Jorde 61 22 45 43
Saksbehandler Øyer Karen Saksum 61 22 45 11
Saksbehandler Gausdal Arnt Høstmælingen 61 22 45 47

Øystein Jorde kan kontaktes også for de andre kommunene. I tillegg jobber også disse med produksjonstilskudd:

Anita Kokslien 61 22 45 48
Bente Kleiven 61 22 45 42
Ann Guro Kjernli 61 22 45 40