Hva skjer om jeg blir syk?

Ved sykdom kan du enten bruke egenmelding eller ta kontakt med din fastlege for sykmelding. Du har i slike tilfeller krav på lønn som ved ordinært sykefravær. 

Hva skjer om jeg mistenker koronavirus uten å være syk?

I slike tilfeller tar du kontakt med din fastlege. Gi også beskjed til din nærmeste leder.
Hva som skjer videre avhengig hva legen konkluderer med. (se andre punkter)

Hva skjer om jeg blir pålagt karantene fra helsemyndighetene uten å være syk?

I slike tilfeller får du lønn fra arbeidsgiver. Dersom du kan ha hjemmekontor i perioden, tilrettelegges det for det.  

Er du i hjemme-karantene som en følge av tiltakene for å stoppe spredning av korona-viruset så tar du kontakt med arbeidsgiver og ber om egenmelding.  Regjeringen har midlertidig med virkning fra 16.03.2020 innført at det kan leveres egenmelding i 16 dager.  

Hva skjer om arbeidsgiver har pålagt deg karantene?

I slike tilfeller får du lønn fra arbeidsgiver. Dersom du kan ha hjemmekontor i perioden, tilrettelegges det for det.   

Får jeg lønn om jeg er i frivillig isolering?

Arbeidsgiver aksepterer som hovedregel ikke frivillig isolasjon uten at du er i dialog med helsepersonell. I slike tilfeller vil du ikke få lønn.  

Dersom du har reist til et land etter at FHI har frarådet å reise dit, kan arbeidsgiver bestride sykmeldingen din, og heller avtale ferie, avspasering eller ulønnet permisjon. 

Jeg er forkjølet og må være hjemme fra jobb – hva da?

Myndighetene ga 16.3. ny informasjon om at ansatte som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør holde seg hjemme. Dette gjelder også ved lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen. Helsepersonell vil prioriteres til testing. Ved påvist koronasykdom gjelder egne regler.

Du bør være hjemme til du er frisk og fri for symptomer, pluss minst ett døgn ekstra. I slike tilfeller leverer du egenmelding som vanlig.
Du kan gå på jobb som normalt, selv om noen i husstanden har luftveisinfeksjon.

Får jeg lønn dersom jeg må være hjemme med barn fordi barnehage eller skole er stengt?

I første omgang vil vi forsøke å få til en fleksibel løsning med hjemmekontor eller mer fleksibel arbeidstid, men om det ikke er mulig kan arbeidstaker ha rett på lønn. Dette gjøres gjennom omsorgsdager, også kjent som «sykt barn-dager».

Stortinget har med virkning fra 16.03.2020 (gjelder foreløpig til 31.12.20) bestemt at foreldre får utvidet rett til omsorgspenger som følgende:

- Arbeidstaker med ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har rett til 20 omsorgsdager pr. kalenderår.
- Arbeidstaker med tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har rett til 30 omsorgsdager pr. kalenderår.
- Hvis arbeidstakeren er alene om omsorgen dobles antall dager.  Maksimalt antall dager er da 40/60 dager.

Retten til omsorgspenger forutsetter at foreldrene har tap i inntekt som følge av nødvendig omsorg og tilsyn med barn.

Omsorgspenger (egenmelding barns sykdom) tatt ut tidligere i år regnes med i disse dagene.

Omsorgsdager gjelder som hovedregel ikke for større barn som ikke har behov for «barnepasser». Det kan tilrettelegges for fleksible løsninger dersom det er særskilte behov for den enkelte. Arbeidsgiver oppfordrer til god dialog, og at ansatte tar kontakt med nærmeste leder ved behov for omsorgsdager.

For kritiske yrkesgrupper blir det oppretthold barnehage- og skoletilbud.
 

Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

Dersom det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov» kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. Eksempler er ved fravær av andre arbeidstakere.  

Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie?

Mange av kommunens ansatte har en sentrale roller i å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i forbindelse med korona-utbruddet. For disse er det naturlig at det nå utvises forsiktighet med å innvilge nye søknader om ferie de kommende ukene. Dette fordi arbeidsgiver er avhengige av å ha tilstrekkelig kompetanse og arbeidskraft tilgjengelig til å håndtere de situasjonene som måtte oppstå.  
For ansatte hvor ferie allerede er avtalt i de kommende ukene, har arbeidsgiver mulighet til å endre fastsatt ferie når dette er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger som medfører vesentlige driftsproblemer, jfr. ferielovens § 6 nr. 3.  Hvorvidt det vil være aktuelt å benytte denne muligheten må vurderes på den enkelte arbeidsplass.  Det er krav om at slik endring drøftes med arbeidstaker.  
Sommerferien skal planlegges som normalt, jf. ferielovens § 6. Dersom koronautbruddet skaper vesentlige driftsproblemer ut i sommermånedene, vil bestemmelsene om endring av ferie gjelde.  

Kan arbeidsgiver inndra avtalt permisjon?

Dette må vurderes konkret ut fra behovet for permisjonen, og de hensynene som ligger til grunn. Det skal være gode grunner for å inndra avtalt permisjon. Det oppfordres til å finne frivillige løsninger der det er mulig.  
 

Hvilke varslingsfrister gjelder for endring av arbeidstid?

I utgangspunktet skal arbeidsplan foreligge to uker før iverksettelse, men etter hovedtariffavtalen kan arbeidstiden forskyves med kortere varsel. Etter en konkret vurdering kan varslingsfrister fravikes, jf. arbeidsmiljølovens § 10-12 (3).
 

Dersom det gjelder omdisponering av ansatte til andre oppgaver innenfor samme arbeidstidsordninger, gjelder ingen varslingsfrist. Forholdet saksbehandles som ordinært der det er mulig. 

 

Kan arbeidsgiver pålegge meg andre arbeidsoppgaver?

Ja, arbeidsgiver kan omdisponere ansatte innenfor styringsretten. Det kan skje med umiddelbar virkning, men arbeidsgiver vil forsøke å saksbehandle etter vanlig praksis der det er mulig.  

Det kan også bli behov for omdisponering av ansatte utover det som til vanlig ligger innenfor styringsretten. Dette vil som hovedregel være midlertidige omdisponeringer. Saksbehandlingen, med varslingsfrister, vil tilpasses den situasjonen som har oppstått.  

Får jeg lønnstillegg dersom arbeidstiden endres?

Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn 6 uker medfører ikke endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn. Ved faktiske merbelastninger i form av flere kvelds- og nattevakter, lørdags- og søndagsvakter i avviksperioden utbetales differansen i forhold til det beregnede faste tillegget. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn 6 uker, skal det foretas ny beregning av fast tilleggslønn, jfr. HTA kap. 3 pkt. 3.7. 

Kan arbeidsgiver avlyse ekstravakter?

Dersom behovet for arbeidskraft er bortfalt etter at det inngått avtale med en tilkallingsvikar eller deltidsansatt om arbeid ut over arbeidsavtalen, bør arbeidsgiver tilby annet arbeid i avtalt tidsrom, hvor arbeidstaker i utgangspunktet plikter å stille sin arbeidskraft til disposisjon.
Om arbeidsgiver har satt som forutsetning at behovet for ekstraarbeidet fortsatt er til stede når arbeidet skal utføres, må arbeidsgiver vurdere om forutsetningene ikke lenger er til stede, slik at avtalen bortfaller.  
Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikke lenger er tilstede, blir enige om at arbeidstaker ikke skal utføre annet arbeid enn det avtalte, bortfaller arbeidsgivers lønnsplikt. 
Har arbeidstaker imidlertid i henhold til avtalen møtt opp på arbeidsstedet eller påbegynt arbeidet før det er avklart at arbeidskraftsbehovet bortfaller, har vedkommende krav på lønn for henholdsvis to eller fire timers arbeid etter hovedtariffavtalen. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver og arbeidstaker deretter blir enige om at ikke annet arbeids skal utføres. 

Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe hos min andre arbeidsgiver?

Dersom du har et arbeidsforhold med stillingsprosent hos Gausdal kommune og er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan Gausdal kommune nekte deg å ta ekstravakter hos annen arbeidsgiver. Begrunnelsen er at Gausdal kommune trenger arbeidskraften din i forbindelse med koronasituasjonen. Du har som tilkallingsvikar ikke plikt til å ta vakter hos den andre arbeidsgiveren, unntatt de vaktene som allerede er avtalt.
Er du deltidsansatt i en stilling med stillingsprosent hos annen arbeidsgiver kan imidlertid ikke Gausdal kommune pålegge deg å ikke jobbe i den andre deltidsstillingen din.

 

Hvordan påvirker koronasituasjonen mine pensjonsrettigheter?

Utbetalinger og pensjonssøknader:
Korona-situasjonen vil ikke påvirke utbetalingen av pensjon til de som mottar en ytelse fra pensjonskassen i dag. Dette gjelder både medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK)

Pga. redusert kapasitet på kundesentrene kan det ta litt lenger tid enn vanlig før de svarer på telefon og e-post. I tillegg kan det også medføre at behandlingstiden kan bli noe lengere på nye pensjonssøknader.

Nye regler for inntekt ved siden av alderspensjon/AFP:

Regjeringen har lempet på reglene slik at yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe med koronakrisen uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra offentlige tjenestepensjonsordninger, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet uten at det får betydning for pensjonen deres.

Hittil har det vært slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Gjelder yrkesskadeforsikringen når jeg sitter på hjemmekontor?

Hensikten med yrkesskadeforsikringen er å gi erstatning ved ulykke og sykdom som påføres i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.
Ansatte med hjemmekontor er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen når hjemmekontorordningen er avtalt med arbeidsgiver.

Du er derimot ikke dekket av lov om yrkesskadeforsikring når du eksempelvis tar ut klesvask, hjelper barn med lekser eller er på badet, selv om dette skjer i arbeidstiden din mens du er på hjemmekontor.

Det kan være utfordrende å skille mellom hva som er arbeidsrelatert arbeid og hjemmearbeid. Det vil derfor kunne bli nødvendig med en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Kan arbeidsgiver nekte meg å reise til et land med stor smittespredning?

Gausdal kommune oppfordrer alle ansatte til å unnlate å reise til land med stor smittespredning.  

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18:00, og foreløpig ut april 2020.  

Arbeidsgiver kan også nekte andre ansatte enn helsepersonell å reise til land med stor smittespredning. Grunnlaget for dette vil være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden.  

Dersom arbeidstaker på tross av dette velger å reise, vil det kunne være en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner. 

Kan arbeidsgiver kartlegge mine reiser?

Arbeidsgiver kan be ansatte om å opplyse om de har reist til områder hvor det er påvist mange smittetilfeller. Formålet med slike opplysninger for at arbeidsgiver skal kunne vurdere om det er behov for å iverksette tilpassede tiltak for å forebygge smitte på arbeidsstedet. Bør drøftes med tillitsvalgte.