Sykehjemslegen er en ny rolle som har vokst fram på bakgrunn av Samhandlingsreformen. Sykehjemslegen har ansvar for medisinskfaglig behandling i botilbud med heldøgns pleie, som sykehjem og omsorgsboliger. Pasienter blir etter Samhandlingsreformen skrevet ut tidligere fra sykehusoppholdet. Det betyr at de ofte kan ha komplekse og alvorlige sykdomstilstander når de skal hjem til kommunen.  De sykeste pasientene blir overført til kommunal institusjon for kortere eller lengre opphold og sykehjemslegen har da hovedansvaret for den medisinske behandlingen.

Sykehjemsmedisin er et eget fagområde (geriatri). Gausdal er en del av Helseregion Sør-Gudbrandsdal som har satset på å styrke medisinsk kompetanse i sykehjem. Regionen er et samarbeid mellom Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer kommune. Regionen har et sykehjemsmedisinsk forum som faglig styres dette av sykehjemsoverlegen på Lillehammer Helsehus, som har geratrisk spesialkompetanse. Det drives også et regionalt tilbud med intermediærplasser (det vil si sykesenger som kan benyttes imellom sykehusinnleggelse og tilbake til eget hjem/kommune) og øyeblikkelig-hjelp-plasser. Disse plassene finnes på Lillehammer Helsehus. Etter kl. 16.00 har sykehjemslegene egen bakvaktsordning.

Sykehjemslege i Gausdal er Kjell Bræin.