Sentrale begreper

Inkludering: Alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i fellesskapet. Begrepet benyttes bredere enn begrepet integrering, som primært omhandler nyankomne innvandrere

Integrering: Tilrettelegging og tilpasning for at nye innvandrere skal bli inkludert i samfunnet.

Introduksjonsprogram: Introduksjonsprogram gis til flyktninger i alderen 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering (se nærmere bestemmelser i introduksjonsloven ). Programmet skal tilrettelegges for den enkelte i tråd med behov og ressurser og gi ferdigheter i norsk, norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i arbeidslivet. Målet er selvhjulpenhet, enten ved at deltakeren går direkte over i arbeid eller til utdanning.

Innvandrer: Personer (født i utlandet) med to utenlandsfødte foreldre som selv er innvandret til Norge.

Asylsøker: Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort.

Flyktning: Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. Utlendingsloven likestiller gruppen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon, med gruppen som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale konvensjoner om beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som følger med.

Kvote og kvoteflyktning: Vanligste betydning henviser til personer som er valgt ut av FN til å bli overført direkte til andre land uten om å gå veien om selv å søke asyl i ankomstlandet. Kalles også overføringsflyktninger. På engelsk er begrepet «resettlement».

Arbeidsinnvandrer: En person som har arbeid som oppholdsgrunnlag. Som hovedregel må personer som skal jobbe i Norge ha oppholdstillatelse. Statsborgere fra EU/EØS/EFTA-land kan bo i Norge og arbeide uten å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet for opphold på over tre måneder. Nordiske borgere behøver verken oppholdstillatelse eller å registrere seg hos politiet.

Bosetting: Når flyktninger som har fått oppholdstillatelse skal bosette seg blir de tilvist en bydel av IMDi . Bydelen er ansvarlig for å skaffe bolig, tilby introduksjonsprogram, gi ordinære offentlige tjenester innen for eksempel helse, og på andre måter bidra til at flyktningen blir selvhjulpen, sosialt inkludert og deltar aktivt i samfunnet.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer født i Norge med to innvandrerforeldre. Tidligere ofte omtalt som "etterkommere".

IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er det nasjonale organet som har ansvar for bosetting og integrerings av flyktninger i Norge.

UDI: Utlendingsdirektoratet behandler saker som gjelder søknad om visum eller oppholdstillatelse i Norge. De behandler også saker som gjelder familieinnvandring. 

Sysselsatt: En person som utførte inntektsgivende arbeid i løpet av tidspunktet som undersøkes, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.
 

Befolkning og bosetting

Gausdal kommune i 2017: Ca. 6000 innbyggere og 379 innvandrere. Av de 379 innvandrerne utgjør 81 flyktninger og deres familieinnvandrede. Hovedvekten av innvandrerne i Gausdal er arbeidsinnvandring fra Europa. 

Sysselsetting: Av befolkning i Gausdal unntatt innvandrere er 70,4% sysselsatt. For innvandrere er 64,9% sysselsatt. For Norge er tallene henholdsvis 66,7% og 60,2 %. Gausdal har dermed høyere grad av sysselsetting enn gjennomsnittet av landet forøvrig.


Mer tall og statistikk over integreringen i Gausdal kommune kan dere finne på IMDi sine sider.