Det har vært en høy aktivitetsutvikling i Gausdal kommune over mange år, og undersøkelser blant befolkningen viser god tilfredshet med tilgjengelige aktiviteter, anlegg og muligheter. (Ungdata 2020 og -21 og Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018)

Gausdal kommune har mange tilbud innen organisert idrett. Det meldes likevel fra de unge selv at det er behov for et større breddetilbud, dvs. aktivitet «for moro skyld» med lav terskel for deltakelse.

En helsevennlig utvikling som bygger på inkludering, deltakelse og medvirkning, danner grunnlag for en god barndom og oppvekst, og et samfunn som fremmer en aktiv, trygg og frisk alderdom (fra kommuneplanens samfunnsdel).

Idrett og fysisk aktivitet Gausdal

Tre fjerdedeler av befolkningen oppgir å trene/mosjonere eller drive fysisk aktivitet én eller flere ganger i uka (Folkehelseundersøkelsen). De fleste gjør det som egenorganisert fysisk aktivitet og på treningssentre. Idrettslagene har ikke like stor oppslutning blant voksne, men andelen har vært stabil de siste årene. Barn og ungdom trener i større grad innenfor rammene av den organiserte idretten. Rundt 85 prosent er, eller har vært, medlem i et idrettslag. Dette er tall fra før pandemien. Nasjonale tall tyder på at en konsekvens av pandemien er at færre barn trener organisert.

Naturopplevelse og friluftsliv i Gausdal

Hovedmålet for friluftslivspolitikken i Norge er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med friluftsliv. Undersøkelser viser at friluftslivet oppleves attraktivt og som en god kilde til aktivitet i mange alders- og befolkningsgrupper. Lavterskel aktivitet i naturen er derfor et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Majoriteten av nordmenn foretrekker å gå på tur når de skal være fysisk aktive. Nærhet til grønne områder tilrettelagt for turer og med gode opplevelseskvaliteter, stimulerer til bruk. I tillegg vet vi fra utallige undersøkelser at inaktive ønsker å gå tur i grønne omgivelser i sitt nærmiljø. De frivillige organisasjonene bidrar til at flere mennesker får naturopplevelser og til en positiv utvikling i folkehelsen.

Planen med resultatvurderinger og handlingsprogram kan du lese her