Innafor områderegulering Skei sør:
H16: Reguleringsbestemmelsene endres slik at det kan bygges 5 nye enheter for fritidsbebyggelse.
S3: 4 tomter for fritidsbebyggelse endres til 7, ved å dele tomtene.
S2f: Formålet endres fra "fritids- og turistformål" til tradisjonell fritidsbebyggelse.Atkomstveg og kulvert flyttes.
H33: 14 tomter endres til 21, ved å dele tomtene.

Innafor reguleringsplan Skeislia hyttefelt H27:
Område 4: Antall tomter økes fra 11 til 20, ved å dele tomtene. Prinsippene i utbyggingsavtale for områderegulering Skei sør innføres for de nye tomtene.

Tillegg til utbyggingsavtale for områderegulering Skei sør (DOC) (PDF)

Tillegg til utbyggingsavtale for Skeislia hyttefelt H27 (DOC) (PDF)