Som en del av jordbruksavtalen er det foretatt endringer i satsene for dreneringstilskudd, det gis nå kr 2.000/daa for systematisk grøfting, profilering og omgraving, for annen 
usystematisk drenering er de nye satsene 30 kr/meter grøft. Det kan nå også gis tilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. Tilskuddet kan ikke overstige kr 2.000/daa berørt areal, beregnet tilskudd under kr 3.000 pr søknad utbetales ikke. Dette betyr at det nå kan gis tilskudd til mindre grøftetiltak ned mot 1,5 daa systematisk grøfting eller 100 meter usystematisk grøfting. 
                                                                                                
Kommunen kan innvilge tilskudd etter de nye satsene kun etter ny søknad. Se www.landbruksdirektoratet.no for mer informasjon, søknadskjema og tilleggsskjemaer for grøfteplan og miljøvurdering. Du kan også kontakte landbrukskontoret for mer informasjon.