RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN
  1. Målgruppe for ordninga er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv.
  2. Midlene skal gå til varige tiltak/investeringer for å gi et bedre friluftstilbud vedr. stier og løyper for sommer- og vinterbruk. Det kan ikke gis tilskudd til driftstiltak.
  3. Midlene skal primært brukes til rydding av traseer, tiltak på barmark for å bedre skiløyper, skilting, merking og andre informasjonstiltak.  Skiløyper, turstier og sykkelstier er innafor formålet.
  4.  Dersom søkeren har mottatt tilskudd tidligere som det ikke er sluttrapportert for, må det vedlegges statusrapport med framdriftsplan.
  5. Prioriterte områder er der kommunen gir tilskudd til oppkjøring av skiløyper. Områder i Gausdal Nordfjell som er dekka av egne avtaler faller utenfor denne ordninga.
  6. Tilsagn om tilskudd gjelder for det året tilsagnet blir gitt og etterfølgende kalenderår.
  7. Det kan maksimalt søkes om 50% av konstnadsoverslaget for tilskuddet.
  8. Utbetalt tilskudd skal uansett ikke være større enn faktiske utgifter. Det betyr at det gis ikke tilskudd til tiltak som består av hovedsaklig dugnadsarbeid.
  9. Anmodning om utbetaling sendes sammen med regnskap for tiltaket og rapport om arbeidet. Antall timer egeninnsats skal framgå av regnskapet.

Mer opplysninger: Jon Sylte tlf. 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Vi tar i år i bruk elektronisk søknadsskjema. Det anbefales at det opprettes profil for organisasjonen, søknaden vil bli lagret og kan brukes ved en eventuell senere anledning.  Spørsmål angående bruk av skjema kan rettes til Kjellfrid B. Flækken tlf. 480 43 226 epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no

Skjema finner du her.