Videre gjelder følgende kriterier som grunnlag for tilskuddsordningen:

  • Veger med veglengde utover 400m

  • Veger som fører frem til helårsbebyggelse

Veger gis et likt løpemetertilskudd. Veger som er bompengefinansierte unntas fra ordningen.

Beløp under kr. 500 utbetales ikke. Søknadsskjema fås på kommunens servicetorg eller kan hentes ut fra kommunens hjemmeside.

 

Søknadsskjema finner du her

 

Søknadsfrist 30.09.2014