Gausdal kommune yter etter søknad tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om vegens lengde og beliggenhet samt hvilke eiendommer som betjenes av vegen. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgis
Videre gjelder følgende kriterier som grunnlag for tilskuddsordningen:
•    Veger med veglengde utover 400 m.
•    Veger som fører fram til helårsbebyggelse.

Veger gis et likt løpemetertilskudd. Veger som er bompengefinansierte unntas fra ordningen.
Beløp under kr. 500 utbetales ikke. Søknadsskjema finner du her. (DOC) (PDF)

Søknadsfrist 26.09.2016.