Naturbilde

Gausdal Gjensidige Brannkasses kulturfond

Gausdal Gjensidige Brannkasse vedtok i styre og representantskap den 17.12.85 å opprette et kulturfond. Fondet kalles ”Gausdal Gjensidige Brannkasses kulturfond”. Gausdal Gjensidige Brannkasse skal ikke benytte kulturfondet eller dets støtteprosjekter i reklameøyemed. Gausdal kommune vedtok 06.12.85 (kulturstyre, sak 70/85) å stille seg positive til å forvalte fondet. Fondets grunnkapital, kr.150.000, skal ikke reduseres. Årlig avkastning er renter av fondskapitalen.

Utdanning og skole

Utdanningsfond

Fondet er dannet av Lina og Harald Enges legat, Hans Oppegårds legat, Sjur Fedjes minnefond og Lærer Kristian Fondstads legat.

Enges legat, Oppegårds legat og Sjur Fedjes minnefond ble slått sammen 23.6.1992. Lærer Kristian Fondstads legat ble innlemmet i fondet i mars 2001. Fondets størrelse pr. 6.3.2001 er på kr 132.970. Avkastning, renter av fondskapitalen, deles ut i form av stipend.

Musiker på saksofon

Kjetil Bjørges minnefond

Kjetil Bjørge døde 15.05.91 av smittsom hjernehinnebetennelse, bare 19 år gammel. Han var russ dette året, og hadde planlagt å fortsette sin skolegang ved musikklinja på en folkehøgskole i Trøndelag. Kjetil var svært musikkinteressert og spilte selv gitar i et rockeband. For han var musikk noe som ga økt livskvalitet og mening i hverdagen. Selv om rocken sto han nærmest, var han også åpen og nysgjerrig overfor andre genre.

Kjetils familie har opprettet dette minnefondet på grunnlag av penger som ble gitt ved begravelsen. Det er deres ønske at midlene skal inspirere og komme musikkstuderende ungdom fra Gausdal til gode.

Gausdal skolekorps

Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat

Gausdal kommune arvet i 2015 midler fra boet etter Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksen.  Midlene skal gå til fremme av sang og musikkinteresser i Follebu krets og det er opprettet en stiftelse med eget styre.

Illustrasjon kulturbasert næring

Etableringstilskudd for kulturbaserte næringer

Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteter kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammerregionen, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20.000 kr.