Tilsynet gikk på gjennomføring av tjenester ved bofellesskapet. Formålet med tilsyn er å sikre forsvarlig brukeroppfølging, bidra til kvalitetsforbedring og fremme læring.

Etter gjennomført tilsyn har Fylkesmannen påpekt to lovbrudd. Dette går på sikring av forsvarlig gjennomføring av tjenester til brukerne og tjenesteutøvelse av kommunale helse- og omsorgstjenester uten bruk av tvang og makt.

Fylkesmannen skriver i sin rapport at de ser at ledelsen er klar over utfordringene og at vi er i gang med endringsarbeid på begge områdene det er avdekket lovbrudd. Fylkesmannen gir i tillegg tilbakemelding på at de syns at vi har etablert et godt utgangspunkt for videre kvalitetsarbeid.

Habiliteringstjenesten fokuserer nå på å lukke de lovbrudd som er avdekket. Vi jobber parallelt med å strukturere og systematisere kvalitetsarbeidet i tjenesten.