Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

  • Tilsynet undersøkte om Gausdal kommune sikrer at det blir gitt forsvarlige tjenester etter helse- og omsorgsloven. Det ble her undersøkt hvordan kommunen sørger for at personer med psykisk utviklingshemning får forsvarlig hjelp, som helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, og om disse tjenestene endres ved behov
  • Hvordan kommunen sikrer at tjenestene blir utført uten bruk av tvang og makt
  • Om kommunen sikrer at tiltak som innebærer planlagt bruk av tvang og makt gjennomføres i samsvar med overprøvd vedtak hjemlet i helse- og omsorgsloven.

Fylkesmannen undersøkte hvordan endring i behov blir oppdaget og meldt, samt saksbehandling og vedtaksfatting. For at hjelpen skal være forsvarlig, må den være tilstrekkelig i omfang, gis til rett tid og ha god nok kvalitet for den enkelte. Fylkesmannen har også sett på hva kommunen gjør for å forebygge og hindre bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning, og om kommunens ansatte faktisk benytter det som er å anse som tvang og makt.

Det ble gitt ett avvik i tilsynet:

Gausdal kommune sikrer ikke at tjenestene til personer med psykisk utviklingshemning slik at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted.

Fylkesmannen viser til at det ikke er tilstrekkelig systematisk opplæring og veiledning på tema tvang og makt for alle i tjenesten. Det er heller ikke etablert tilfredsstillende internkontroll-rutiner (herunder risiko-kartlegging) på dette området. Det utføres også elementer av tvang og makt i tjenesten, uten at sakbehandlingsreglene er fulgt.

Gausdal kommune opplever det som nyttig og lærerikt at Fylkesmannen ser på tjenestene våre. Dette viser hva vi skal ha fokus på i fagutviklings- og forbedringsarbeidet, og arbeidet med å gjennomføre de rette tiltakene for å lukke avviket, er allerede godt i gang.

Illustrasjon fra Rømskog kommune