Det ble konstatert to avvik som gikk ut på at Fylkesmannen ikke kunne se det dokumentert;
•    Avvik 1; at alle hjemmeboende pasienter med vedtak om bistand til legemiddelhåndtering får forsvarlig oppfølging og behandling når de bruker Marevan (blodfortynnende).
•    Avvik 2; at kommunen følger opp vedtatt rutine for ivaretakelse av ernæringsmessige behov i hjemmetjenesten.
Kommunen, kommuneoverlegen og ledelsen i hjemmesykepleien tar dette til etterretning og med alvor, og ser det som del av det økede dokumentasjonskravet i helsevesenet. Det er ikke avdekket at noen er kommet til skade, men dokumentasjonen på prosedyrer,  kommunikasjonslinjer og ansvarsfordeling er uklar og dette må forbedres.

Kommunen har allerede iverksatt en ny prosedyre for å sikre at kommunikasjonen mellom legekontorene og hjemmesykepleien er godt ivaretatt. Prosedyren er distribuert til samtlige fastleger og ledelsen i hjemmesykepleien, som videre har ansvar for å informere samtlige av sine medarbeidere.
 
I tillegg har kommunen igangsatt arbeidet med å sikre at vi kan dokumentere at ernæringsstatus kontrolleres og følges opp i hjemmetjenesten. Ernæring er en viktig oppgave som har daglig fokus i tjenesten.
 
Arbeidet med å kvalitetssikre disse områdene vil fortsette etter sommerferien, i tillegg til det løpende arbeidet med risikoanalyse og kvalitetssikring av hele helse - og omsorgstjenesten i Gausdal kommune.

Ved behov for ytterligere informasjon kan kommunalsjef Harald Landheim kontaktes på telefon 95 77 77 61.