Det nye tilsynet har fokus på hvordan informasjonsflyt og meldinger går mellom barneverntjenesten og de deler av helse- og omsorgstjenesten i kommunene som jobber med barn, barnefamilier og med voksne med omsorg for barn. Gausdal har sagt ja til å stille som samarbeidspart og prøvekommune for fylkesmannen i utarbeidelsen av dette nye tilsynet. Det er positivt å kunne bidra til utviklingen av et tilsyn som, i neste runde, skal medføre forbedring i kommunale tjenester til utsatte barn og unge.

Tilsynet i vår kommune avdekket flere forhold som må forbedres. Dette griper vi nå tak i for å sikre at alle barn og unge som trenger hjelp av barneverntjenesten faktisk skal få det.

Faktorer som ble pekt på som forbedringsområder hos oss er til dels strukturer på systemnivå, som gode nok avviksrutiner, dels er det rutiner i daglig drift, som opplæring av og kunnskap hos hver enkelt ansatt i kommunen om hva og hvordan informasjon og meldinger til/fra barneverntjenesten skal ivaretas.

For å møte de utfordringene som tilsynet påpeker, settes det i verk umiddelbare tiltak. Som oppstart på dette arbeidet bidrar fylkesmannen med en opplæringsdag for aktuelle tjenester i Gausdal 19.11.14. Videre opplæring og utvikling av eventuell nye samhandlingsrutiner og systemer vil bli lagt med utgangspunkt i denne dagen.

Gausdal kommune har fokus på kontinuerlig forbedring, læring og samhandling på tvers av tjenesteområder. Det mener vi vil føre til gode tjenester for alle innbyggere i kommunen.