Før utbygging ble området der kjempespringfrø forekom kartlagt. I hele det kartlagte området, pluss en buffersone rundt, ble det besluttet å fjerne ca. 50 cm av topplaget. Disse massene ble kjørt til et deponi, ble nedfylt med rene masser, og fagperson ble engasjert for å kontrollere og eventuelt bekjempe planter som skulle dukke opp før og etter nedfylling. Målet med å flytte så mye masse var å fjerne forekomsten av kjempespringfrø i Heggen-feltet, og dermed hindre videre spredningsfare. Det ble utvist stor forsiktighet ved flytting av massene. Nevnte fagperson vil også framover følge med i randsoner, friområder etc. i Heggen 4 og på deponiområde for å sikre at planten er fjernet.

Med bakgrunn i disse tiltakene har ikke kommunen funnet det nødvendig å stille spesielle krav til tomtekjøpere i Heggen 4, men anbefaler at de følger med. Skulle nye planter mot formodning registreres, kan de enkelt fjernes ved å plukke dem før frøene er modne. Ønskes nærmere informasjon eller råd om planten og bekjemping av denne, ta kontakt med kommunen.