Tingretten har fattet følgende slutning:

  1. Til sikring for sitt erstatningskrav mot Ole Jon Engeland kan Gausdal kommune ta arrest for inntil kr. 500.000 - femhundretusen - i det ventede oppgjøret fra Stena Recykling AS.
  2. For beløp som eventuelt ikke dekkes av arresten i pkt. 1, kan Gausdal kommune ta arrest i Ole Jon Engelands faste eiendom, Engeland gnr. 226, bnr. 1 i Gausdal.
  3. Ole Jon Engeland kan avverge iverksettelsen av arresten eller kreve iverksettelsen opphevet ved å stille for kr. 510.000 - femhundreogtituse.
  4. Ole Jon Engeland betaler kr. 10.000 - titusen - i sakskostnader til Gausdal kommune innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen.

 

Hele kjennelsen kan leses her.