Gausdal kommune tømmes tette tanker for toalettavløp en gang per år, og eier gir selv beskjed om når de vil ha tømt. Slamavskillere tilknyttet boliger tømmes annethvert år, og hytter hvert 4. år. I år er det slamavskillere i Østre dalføre som skal tømmes. Rutetømming for septikk vil bli gjennomført i uke 36, 37 og 38.

Vi gjør oppmerksom på at Forskrift for slamtømming pålegger abonnenter å bruke den entreprenøren kommunen til enhver tid har avtale med. Dette gjelder også for tømming av tette tanker og slamavskillere som må ha ekstratømming utenfor tur.
 
Abonnenten skal sørge for at avløpsanlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med slambil.

Forskriften gir mulighet for fritak av tømming etter søknad dersom boligen står ubebodd i minimum 6 mnd.

For ytterligere informasjon se Forskrift for slamtømming (DOC) (PDF) i Gausdal kommune  eller ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.
 

Kontaktinformasjon Arnekværn Miljø og Renovasjon:
Tlf.: 62 35 50 00
e-post: e-post@arnkvaern.no
Internett: www.arnkvaern.no