Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygghetsalarm

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Bolig og eiendom
- Omsorg, trygd og sosialtjenester

Beskrivelse

Har du behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien.

Trygghetsalarmen omfatter:

  • Montering og oppkobling av trygghetsalarm mot alarmsentral
  • Montering av nøkkelboks
  • Service og vedlikehold av alarm
  • Muligheter for å tilkalle hjelp raskt.

Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede og andre som er spesielt utsatt for å komme i akutte situasjoner og som har redusert evne til å tilkalle hjelp på andre måter.

Kriterier/vilkår

  Tildeling av trygghetsalarm vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), hvor det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egenomsorg. Det tas spesielt hensyn til risiko for å komme i akutte situasjoner og evne til å skaffe hjelp.

Pris for tjenesten

Det betales årlig leie for alarm og oppkobling mot alarmsentral. Satsen fastsettes av kommunestyret.

Dersom det oppstår tekniske feil på alarmsentral eller alarm vil du ikke bli belastet abonnementsgebyr i de perioder du ikke er tilkoblet alarmsentralen (dersom dette varer i over ett døgn).

Kommunale avgifter og gebyrer

aaa

Lover og forskrifter

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Helse og omsorgstjenester

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:61 22 44 00/414 69 233
Epost:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no
Postadresse:2651 Østre Gausdal
Besøksadresse:Vestringsvegen 8

Andre opplysninger

 

 

 

Oppdatert:2018-03-19 17:25
Gyldig til2022-09-14