Avtala innebærer bl.a. plikt til å bygge gang- og sykkelveg langs fv. 318 innen utbyggingsområdet, og tilknytning mellom gs-vegen og skiløype som krysser i kulvert.

Forslaget er utlagt på kommunens servicetorg og er tilgjengelig på kommunens nettside. Evt. uttalelser sendes skriftlig innen  1. mars 2015  til Gausdal kommune, Rådmannen, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Evt. spørsmål kan rettes til Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Utbyggingsavtale for Ælgen (DOC) (PDF)