Formannskapet har vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtaler i tilknytning til detaljregulering for Kjoslia 1, Kjoslia 2 og Kjoslia 3 ut på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens kap. 17. Dette er planer for ny fritidsbebyggelse innen kommunedelplan Veslesetra. Avtalene  gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanene, slik som bru over Skeiselva, gang- og sykkelveger, skiløyper, kulverter for skiløyper.
Eventuell merknad sendes innen 20. april til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no
Dokumentene er også lagt ut på kommunens servicetorg.