Formannskapet har vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering OTG Skeikampen ut på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens kap. 17. Avtala gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, slik som gang- og sykkelveger, sideforskyvning av Peer Gyntvegen, kulvert for skiløype, besøksparkering, tilbringerheis, vassforsyning og avløp.
Eventuell merknad sendes innen 20. april til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no
Dokumentene er også utlagt på kommunens servicetorg.