Gausdal Bruvoll SA engasjerer en uavhengig fagkonsulent for å utrede støybildet i sentrum og i lisidene rundt Segalstad bru. Snøen bidrar til noe demping av støyen og det er derfor formålstjenlig at støymålinger avventes til snøen har smeltet. Det er likevel påliggende at støyutredningen er klar så raskt som mulig, for å muliggjøre eventuelle tiltak før sommeren. Framdriftsplanen som er fastsatt viser at  støymålingene skal være gjennomført innen 01.05.2019 og utredningen forutsettes ferdigstilt og forelagt kommunen innen 10.6.2019.

Kommunens forventninger til utredningen er:

  1. Å kartlegge hva slags støy anlegget genererer. Støyforskriften skiller mellom impulsstøy og rentonestøy. Type støy vil dermed gi ulike grenseverdier for desibel (dB).
  2. Å kartlegge utstrekning av ulike støysoner (rød og gul sone) i henhold til forskriftens grenseverdier for dagtid (07.00 – 23.00) og natt (23.00 – 07.00). Dette framstilles i ulike støysonekart.
  3. Hvis mulig bør utredningen finne hovedstøykilden(e) og foreslå tiltak hvis det viser seg at grenseverdiene i støyforskriften overskrides