Arbeidet med en ny kommunedelplan for Skei er i gang. Det har skapt stort engasjement, og ingenting er bedre enn det. Samtidig dukker det opp mange spørsmål: Hvor mange hytter skal det bygges på Skei? Hva er egentlig sammenhengen mellom VA-planen og kommunedelplanen? Er det allerede bestemt at Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet skal reguleres? Her gjør vi et forsøk på å klargjøre:

Slik blir kommunedelplanen til
Gjeldende kommunedelplan for Skei er snart 12 år gammel og moden for revidering. Å revidere en slik arealplan er et omfattende arbeid og den nye planen vil tidligst være klar mot slutten av 2022.

Det første som må gjøres når en plan skal revideres er å lage et planprogram, og det er planprogrammet som nå er ute på høring. Planprogrammet er kort fortalt en plan for den videre prosessen. Det beskriver hva som skal utredes og vektlegges i utarbeidelsen av selve planen. I forslaget til planprogram er det mange utredningstemaer som er løftet opp. Høringa er derfor en god anledning til å spille inn eventuelle temaer som mangler, eller problemstillinger som ikke er berørt.

Når planprogrammet er politisk vedtatt, starter arbeidet med å lage et planforslag. I arbeidet med planen blir det lagt opp til brede medvirkningsprosesser og det ferdige planforslaget vil i sin tur også bli lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget vil blant annet inneholde en konsekvensutredning, det vil si virkningen på miljø og samfunn av foreslåtte arealbruksendringer.

Å utarbeide et høringsforslag tar tid. Det er mange avveininger som skal gjøres fram til et planforslag er klart til høring. Første steg er å innhente innspill. Innspillene vil ofte være ulike ønsker om endret arealbruk, for eksempel at et område bør avsettes til fritidsboliger eller næring. Deretter må helheten vurderes.

Planbehov og forventet arealbruk
I arbeidet med den nye kommunedelplanen skal det blant annet tas stilling til hvor vidt det skal avsettes nye områder for fritidsboligbygging på Skei. Dette er ikke bestemt ennå. Først må beslutningsgrunnlaget på plass, og her er det viktig at bredden av synspunkter kommer fram.

Forventet behov og bærekraftig arealbruk blir viktige stikkord i arbeidet, i tråd med føringer lagt i kommuneplanens samfunnsdel. Det er en stor planreserve på Skei/Vesleseter i dag på rundt 1700 enheter, der om lag 30 prosent er enheter i leilighetsbygg. Planreserven omfatter uregulerte områder for utbygging avsatt i kommunedelplanene, i tillegg til regulerte tomter som ikke er solgt/bebygd og nye reguleringsplaner som er i prosess, men ikke vedtatt.

Diskusjonen rundt kommunedelplanen har så langt handlet mye om vannforsyning. Tilgang på vann er nødvendig for å tillate utbygging, og vanntilgangen i høyfjellsområdene våre er begrenset. Vanntilgang kan slik sett være en begrensende faktor for at nye områder for fritidsboligbygging avsettes i kommunedelplanen, og her kommer hovedplan vann og avløp (VA-planen) inn.

Forutsetninger i VA-planen
Hvilket utbyggingsvolum det faktisk legges opp til på Skei avgjøres ikke gjennom VA-planen, men gjennom revisjonen av kommunedelplanen for Skei.

I Høringsforslaget av ny Hovedplan vann og avløp, er det forutsatt at utbyggingstakten på Skei vil være som i dag de neste 30-50 årene. Framtidig vannforbruk er beregnet med det som utgangspunkt, og det blir vurdert ulike muligheter for å sikre god nok tilgang på drikkevann.

En av mulighetene som er belyst er å benytte Sjøsetervatnet eller Nisjuvatnet til drikkevannskilde. Det er foreløpig kun foretatt en grovanalyse, det utredes nå nærmere hvordan dette eventuelt kan gjøres og hva konsekvensene vil være av et slik tiltak. Andre alternativer utredes parallelt. Utredningen skal legges fram i en egen rapport, som forventes å være klar i høst. Når alle utredninger er klare – og hvis tiltak blir vurdert som aktuelt – vil det bli igangsatt en konsesjonsprosess for ny drikkevannskilde, med flere detaljerte utredninger.

Hovedplan vann og avløp er et viktig styringsdokument for vann- og avløpsinvesteringer og - tiltak i hele Gausdal kommune, ikke bare Skei. Dette er bakgrunnen for at planen er lagt ut til offentlig ettersyn uten at utredningene knyttet til alternative vannkilder på Skei er klar. Utbygging av vann og avløp tar tid, og det er viktig å tenke langsiktig.