Som følge av at det har vært en kraftig renteøkning i 2022 og ytterligere økning er ventet i 2023, vil dette ha stor innvirkning på de gebyrene der renter og avskrivninger skal dekkes av gebyrene/selvkostfond. I tillegg har det over flere år vært svært høy byggeaktivitet, særlig hytter. Ettersom renten øker, er det anslått en noe lavere byggeaktivitet i årene framover og derav mindre inntekter. I tillegg omfattes også selvkostområdene av den svært høye lønns- og prisveksten som har vært det siste året og som ventes videreført i økonomiplanperioden. Disse faktorene medfører at utgiftene innen selvkostområdene øker betydelig fra budsjett-forutsetningene for 2022. For Gausdal er det innen tjenestene vann og avløp at dette gir seg størst utslag.

Kommunen har i svært lang tid praktisert selvkost innen vann- og avløpstjenestene. Det innebærer at kommunen skal søke å tilpasse gebyrene til de utgiftene som er innen den enkelte tjeneste. I perioder med lavere utgifter, har gebyrene blitt redusert eller holdt nominelt uendret. I en situasjon som vi nå har fått med økende utgifter og noe lavere inntekter, vil gebyrene tilsvarende måtte økes. 

Fra 2017-2022 har gebyrene innen vann og avløp enten blitt satt ned eller hatt en økning som er lavere enn prisveksten. 

Den prosentvise veksten for vann- og avløpsgebyrene fra 2022 til 2023 utgjør henholdsvis 50% og 15 %. Dersom gebyrnivået fra 2017 hadde blitt justert med prisveksten i perioden (KPI), her foreslått gebyr for 2023 fortsatt lavere enn det nivået. 

Les hva Norsk vann har skrevet om de kraftige gebyrøkningene