Planområdet på totalt ca. 5,2 dekar, består av eiendommene gnr. 225/115, 225/415 og 148/159, som utgjør en bebygd boligtomt, samt halve tilliggende del av Fargerivegen og del av kommunens eiendom gnr. 148/150.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av to boligblokker som er sammenbygd med garasjeetasje på bakkeplan, og med tilhørende uteoppholds-arealer, kjøre- og gangsystemer, samt grønnstruktur og flomsone. Planlagt bebyggelse er i 5 og 6 etasjer.

Merknader til varsel om oppstart

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 13.12.2019 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no

Dokumenter

  1. Planinitativ
  2. Varsel om regulering
  3. Oppstartsprotokoll
  4. Foreløpig illustrasjon
  5. Oversiktskart
  6. Planavgrensing på grunnkart
  7. Planavgrensing på områdeplan